ताजा खाबर :

कार्यक्रम तालिक

Program Title Presenter Time
धार्मीक कार्यक्रम 05:00 am  - 05:30 am
धार्मीक भजनहरु 05:30 am  - 06:00 am
साझा खबर CIN 06:00 am  - 06:30 am
स्वदेशगान 06:30 am  - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am  - 07:15 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 07:15 am  - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 08:00 am  - 08:05 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 08:05 am  - 09:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 09:00 am  - 09:05 am
डोटेली गीतहरु 09:05 am  - 10:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 am  - 10:05 am
प्रतिभा मञ्च आकृती चन्द 10:05 am  - 11:00 am
मिक्स गीतहरु 11:00 am  - 12:00 pm
पुराना तथा नयाँ हिन्दगीतहरु 12:00 pm  - 1:00 pm
नेपाली आधुनिक गीतहरु 1:00 pm  - 1:30 pm
नेपाली फिल्मी गीतहरु 1:30 pm  - 2:00 pm
रोजाई चाँदनी नाथ 2:00 pm  - 3:00 pm
कमेडी गीतहरु 3:00 pm  - 4:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 4:00 pm  - 4:05 pm
लोकझन्कार लक्ष्मी चन्द 4:05 pm  - 5:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 5:00 pm  - 5:05 pm
भु–परिधी FMDC 6:00 pm  - 6:15 pm
कञ्चनपुर डायरी 7:00 pm  - 7:15 pm
कुमाउनी गीतहरु 7:15 pm  - 7:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
विविसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm  - 9:00 pm
साझा सवाल BBC 9:00 pm  - 9:45 pm
पुराना नेपाली गीतहरु 9:45 pm  - 9:55 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 pm  - 10:05 pm
हिन्दी गजल तथा पुराना हिन्द गीतहरु 10:05 pm  - 11:00 pm
Program Title Presenter Time
धार्मीक कार्यक्रम 05:00 am  - 05:30 am
धार्मीक भजनहरु 05:30 am  - 06:00 am
साझा खबर CIN 06:00 am  - 06:30 am
स्वदेशगान 06:30 am  - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am  - 07:15 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 07:15 am  - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 08:00 am  - 08:05 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 08:05 am  - 09:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 09:00 am  - 09:05 am
डोटेली गीतहरु 09:05 am  - 10:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 am  - 10:05 am
प्रतिभा मञ्च आकृती चन्द 10:05 am  - 11:00 am
मिक्स गीतहरु 11:00 am  - 12:00 pm
पुराना तथा नयाँ हिन्दगीतहरु 12:00 pm  - 1:00 pm
नेपाली आधुनिक गीतहरु 1:00 pm  - 1:30 pm
नेपाली फिल्मी गीतहरु 1:30 pm  - 2:00 pm
रोजाई चाँदनी नाथ 2:00 pm  - 3:00 pm
हाँसो टनाटन 3:00 pm  - 4:00 pm
नेपाली पप गीतहरु 3:05 pm  - 3:55 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 4:00 pm  - 4:05 pm
लोकझन्कार लक्ष्मी चन्द 4:05 pm  - 5:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 5:00 pm  - 5:05 pm
डोटेली गीतहरु 5:05 pm  - 5:55 pm
कुमाउनी गीतहरु 6:00 pm  - 7:00 pm
कञ्चनपुर डायरी 7:00 pm  - 7:15 pm
कुमाउनी गीतहरु 7:15 pm  - 7:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
भुटन-भाटन लाल बहादुर / नविन धामी 8:00 pm  - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm  - 9:15 pm
पुराना नेपाली गीतहरु 9:15 pm  - 9:55 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 pm  - 10:05 pm
Program Title Presenter Time
धार्मीक कार्यक्रम 05:00 am  - 05:30 am
धार्मीक भजनहरु 05:30 am  - 06:00 am
साझा खबर CIN 06:00 am  - 06:30 am
स्वदेशगान 06:30 am  - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am  - 07:15 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 07:15 am  - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 08:00 am  - 08:05 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 08:05 am  - 09:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 09:00 am  - 09:05 am
डोटेली गीतहरु 09:05 am  - 10:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 am  - 10:05 am
प्रतिभा मञ्च आकृती चन्द 10:05 am  - 11:00 am
मिक्स गीतहरु 11:00 am  - 12:00 pm
पुराना तथा नयाँ हिन्दगीतहरु 12:00 pm  - 1:00 pm
नेपाली आधुनिक गीतहरु 1:00 pm  - 1:30 pm
नेपाली फिल्मी गीतहरु 1:30 pm  - 2:00 pm
रोजाई चाँदनी नाथ 2:00 pm  - 3:00 pm
हाँसो टनाटन 3:00 pm  - 4:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 4:00 pm  - 4:05 pm
लोकझन्कार लक्ष्मी चन्द 4:05 pm  - 5:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 5:00 pm  - 5:05 pm
डोटेली गीतहरु 5:05 pm  - 6:00 pm
कुमाउनी गीतहरु 6:00 pm  - 6:55 pm
कञ्चनपुर डायरी 7:00 pm  - 7:15 pm
कुमाउनी गीतहरु 7:15 pm  - 7:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
भुटन-भाटन लाल बहादुर / नविन धामी 8:00 pm  - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm  - 9:15 pm
पुराना नेपाली गीतहरु 9:15 pm  - 9:55 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 pm  - 10:05 pm
हिन्दी गजल तथा पुराना हिन्द गीतहरु 10:05 pm  - 10:55 pm
Program Title Presenter Time
धार्मीक कार्यक्रम 05:00 am  - 05:30 am
धार्मीक भजनहरु 05:30 am  - 06:00 am
साझा खबर CIN 06:00 am  - 06:30 am
स्वदेशगान 06:30 am  - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am  - 07:15 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 07:15 am  - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 08:00 am  - 08:05 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 08:05 am  - 09:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 09:00 am  - 09:05 am
डोटेली गीतहरु 09:05 am  - 10:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 am  - 10:05 am
प्रतिभा मञ्च आकृती चन्द 10:05 am  - 11:00 am
मिक्स गीतहरु 11:00 am  - 12:00 pm
पुराना तथा नयाँ हिन्दगीतहरु 12:00 pm  - 1:00 pm
नेपाली आधुनिक गीतहरु 1:00 pm  - 1:30 pm
नेपाली फिल्मी गीतहरु 1:30 pm  - 2:00 pm
रोजाई चाँदनी नाथ 2:00 pm  - 3:00 pm
हाँसो टनाटन 3:00 pm  - 4:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 4:00 pm  - 4:05 pm
लोकझन्कार लक्ष्मी चन्द 4:05 pm  - 5:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 5:00 pm  - 5:05 pm
डोटेली गीतहरु 5:05 pm  - 6:00 pm
कुमाउनी गीतहरु 6:00 pm  - 6:55 pm
कञ्चनपुर डायरी 7:00 pm  - 7:15 pm
कुमाउनी गीतहरु 7:15 pm  - 7:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
भुटन-भाटन लाल बहादुर / नविन धामी 8:05 pm  - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm  - 9:15 pm
पुराना नेपाली गीतहरु 9:15 pm  - 9:55 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 pm  - 10:05 pm
हिन्दी गजल तथा पुराना हिन्द गीतहरु 10:05 pm  - 10:55 pm
Program Title Presenter Time
धार्मीक कार्यक्रम 05:00 am  - 05:30 am
धार्मीक भजनहरु 05:30 am  - 06:00 am
साझा खबर CIN 06:00 am  - 06:30 am
स्वदेशगान 06:30 am  - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am  - 07:15 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 07:15 am  - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 08:00 am  - 08:05 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 08:05 am  - 09:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 09:00 am  - 09:05 am
डोटेली गीतहरु 09:05 am  - 10:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 am  - 10:05 am
प्रतिभा मञ्च आकृती चन्द 10:05 am  - 11:00 am
मिक्स गीतहरु 11:00 am  - 12:00 pm
पुराना तथा नयाँ हिन्दगीतहरु 12:00 pm  - 1:00 pm
नेपाली आधुनिक गीतहरु 1:00 pm  - 1:30 pm
नेपाली फिल्मी गीतहरु 1:30 pm  - 2:00 pm
रोजाई चाँदनी नाथ 2:00 pm  - 3:00 pm
हाँसो टनाटन 3:00 pm  - 4:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 4:00 pm  - 4:05 pm
लोकझन्कार लक्ष्मी चन्द 4:05 pm  - 5:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 5:00 pm  - 5:05 pm
डोटेली गीतहरु 5:05 pm  - 6:00 pm
कुमाउनी गीतहरु 6:00 pm  - 6:30 pm
हेल्लो भन्छिन आमा सुआहारा 6:30 pm  - 7:00 pm
कञ्चनपुर डायरी 7:00 pm  - 7:15 pm
कुमाउनी गीतहरु 7:15 pm  - 7:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
भुटन-भाटन लाल बहादुर / नविन धामी 8:00 pm  - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm  - 9:15 pm
पुराना नेपाली गीतहरु 9:15 pm  - 9:55 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 pm  - 10:05 pm
हिन्दी गजल तथा पुराना हिन्द गीतहरु 10:05 pm  - 10:55 pm
Program Title Presenter Time
धार्मीक कार्यक्रम 05:00 am  - 05:30 am
धार्मीक भजनहरु 05:30 am  - 06:00 am
साझा खबर CIN 06:00 am  - 06:30 am
स्वदेशगान 06:30 am  - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am  - 07:15 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 07:15 am  - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 08:00 am  - 08:05 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 08:05 am  - 09:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 09:00 am  - 09:05 am
डोटेली गीतहरु 09:05 am  - 10:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 am  - 10:05 am
प्रतिभा मञ्च आकृती चन्द 10:05 am  - 11:00 am
मिक्स गीतहरु 11:00 am  - 12:00 pm
पुराना तथा नयाँ हिन्दगीतहरु 12:00 pm  - 1:00 pm
नेपाली आधुनिक गीतहरु 1:00 pm  - 1:30 pm
नेपाली फिल्मी गीतहरु 1:30 pm  - 2:00 pm
रोजाई चाँदनी नाथ 2:00 pm  - 3:00 pm
हाँसो टनाटन 3:00 pm  - 4:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 4:00 pm  - 4:05 pm
लोकझन्कार लक्ष्मी चन्द 4:05 pm  - 5:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 5:00 pm  - 5:05 pm
डोटेली गीतहरु 5:05 pm  - 6:00 pm
कुमाउनी गीतहरु 6:00 pm  - 6:30 pm
सम्मानका स्वरहरु 6:30 pm  - 7:00 pm
कञ्चनपुर डायरी 7:00 pm  - 7:15 pm
कुमाउनी गीतहरु 7:15 pm  - 7:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
भुटन-भाटन लाल बहादुर / नविन धामी 8:00 pm  - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm  - 9:15 pm
पुराना नेपाली गीतहरु 9:15 pm  - 9:55 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 pm  - 10:05 pm
हिन्दी गजल तथा पुराना हिन्द गीतहरु 10:05 pm  - 10:55 pm
Program Title Presenter Time
धार्मीक कार्यक्रम 05:00 am  - 05:30 am
धार्मिक भजनहरु 05:30 am  - 06:00 am
साझा खबर CIN 06:00 am  - 06:30 am
स्वदेशगान 06:30 am  - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am  - 07:15 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 07:15 am  - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 08:00 am  - 08:05 am
नमस्ते कञ्चनपुर आकृती चन्द 08:05 am  - 09:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 09:00 am  - 09:05 am
गौडेभेट लाल बहादुर धामी 09:05 am  - 10:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 am  - 10:05 am
प्रतिभा मञ्च आकृती चन्द 10:05 am  - 11:00 am
मिक्स गीतहरु 11:00 am  - 12:00 pm
पुराना तथा नयाँ हिन्दगीतहरु 12:00 pm  - 1:00 pm
नेपाली आधुनिक गीतहरु 1:00 pm  - 1:30 pm
नेपाली फिल्मी गीतहरु 1:30 pm  - 2:00 pm
रोजाई चाँदनी नाथ 2:00 pm  - 3:00 pm
हाँसो टनाटन 3:00 pm  - 4:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 4:00 pm  - 4:05 pm
लोकझन्कार लक्ष्मी चन्द 4:05 pm  - 5:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 5:00 pm  - 5:05 pm
डोटेली गीतहरु 5:05 pm  - 6:00 pm
कुमाउनी गीतहरु 6:00 pm  - 6:30 pm
झझल्को 6:15 pm  - 6:55 pm
भन्छिन आमा सुआहारा 6:30 pm  - 7:00 pm
कञ्चनपुर डायरी 7:00 pm  - 7:15 pm
कुमाउनी गीतहरु 7:15 pm  - 7:30 pm
साझा खबर CIN 7:30 pm  - 8:00 pm
डोटेली गीतहरु 8:00 pm  - 8:45 pm
विविसी नेपाली सेवा BBC 8:45 pm  - 9:15 pm
पुराना नेपाली गीतहरु 9:15 pm  - 10:00 pm
कञ्चनपुर हाईलाईट्स् 10:00 pm  - 10:05 pm
हिन्दी गजल तथा पुराना हिन्द गीतहरु 10:05 pm  - 11:00 pm
रेडीयो कार्यक्रम समाप्त 11:00 pm  - 04:55 am