कार्यक्रम तालिका

प्रारम्भ 04:55 am - 05:00 am
धार्मिक कार्यक्रम भजन 05:00 am - 06:55 am
न्युज प्लस/अन्य 06:30 am - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि बिहानि पख / अन्य 07:15 am - 07:30 am
राष्टिय गित तथा अन्तबार्ता 07:30 am - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स 08:00 am - 08:10 am
कञ्चनपुर सम्बाद तथा अन्य 08:15 am - 09:55 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
प्रारम्भ 04:55 am - 05:00 am
धार्मिक कार्यक्रम भजन 05:00 am - 06:55 am
साझा खबर अकोराब 06:00 am - 06:30 am
न्युज प्लस/अन्य 06:30 am - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि बिहानि पख / अन्य 07:15 am - 07:30 am
राष्टिय गित तथा अन्तबार्ता 07:30 am - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स 08:00 am - 08:10 am
कञ्चनपुर सम्बाद तथा अन्य 08:15 am - 09:55 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
प्रारम्भ 04:55 am - 05:00 am
धार्मिक कार्यक्रम भजन 05:00 am - 06:55 am
साझा खबर अकोराब 06:00 am - 06:30 am
न्युज प्लस 06:30 am - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि बिहानि पख / अन्य 07:15 am - 07:30 am
राष्टिय गित तथा अन्तबार्ता 07:30 am - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स 08:00 am - 08:10 am
कञ्चनपुर सम्बाद तथा अन्य 08:15 am - 09:55 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
प्रारम्भ 04:55 am - 05:00 am
धार्मिक कार्यक्रम भजन 05:00 am - 06:55 am
साझा खबर अकोराब 06:00 am - 06:30 am
न्युज प्लस 06:30 am - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि बिहानि पख / अन्य 07:15 am - 07:30 am
राष्टिय गित तथा अन्तबार्ता 07:30 am - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स 08:00 am - 08:10 am
कञ्चनपुर सम्बाद तथा अन्य 08:15 am - 09:55 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
प्रारम्भ 04:55 am - 05:00 am
धार्मिक कार्यक्रम भजन 05:00 am - 06:55 am
साझा खबर अकोराब 06:00 am - 06:30 am
न्युज प्लस 06:30 am - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि बिहानि पख / अन्य 07:15 am - 07:30 am
राष्टिय गित तथा अन्तबार्ता 07:30 am - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स 08:00 am - 08:10 am
कञ्चनपुर सम्बाद तथा अन्य 08:15 am - 09:55 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
प्रारम्भ 04:55 am - 05:00 am
धार्मिक कार्यक्रम भजन 05:00 am - 06:55 am
साझा खबर अकोराब 06:00 am - 06:30 am
न्युज प्लस 06:30 am - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि बिहानि पख / अन्य 07:15 am - 07:30 am
राष्टिय गित तथा अन्तबार्ता 07:30 am - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स 08:00 am - 08:10 am
कञ्चनपुर सम्बाद तथा अन्य 08:15 am - 09:55 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am
प्रारम्भ 04:55 am - 05:00 am
धार्मिक कार्यक्रम भजन 05:00 am - 06:55 am
साझा खबर अकोराब 06:00 am - 06:30 am
न्युज प्लस/अन्य 06:30 am - 07:00 am
कञ्चनपुर डायरी 07:00 am - 07:15 am
बिबिसि बिहानि पख / अन्य 07:15 am - 07:30 am
राष्टिय गित तथा अन्तबार्ता 07:30 am - 08:00 am
कञ्चनपुर हाईलाईट्स 08:00 am - 08:10 am
कञ्चनपुर सम्बाद तथा अन्य 08:15 am - 09:55 am
थाहा खबर 09:00 am - 09:15 am